2017-01-01 15:58:00

له‌ لیم دۊره‌! نیه‌زانم له‌یره‌ تا کوو

هناێ چی پیم نه‌وه‌ت چوودن ئه‌ڕا کوو

له‌ ئه‌و رووژه‌و، شه‌وم تارم تیه‌ریکم

نیه‌زانم ک خوه‌ر نازارم ها کوو

مازیار حیدری

FaceIraq
}