2017-10-11 20:29:00

م ئیوشم خاسم ، ت باوه‌ڕ مه‌که

خه‌یالم فیشتر، ده‌ر وه ده‌ر مه‌که

له ناو په‌ژاره ، گم بوى شه‌وه‌یلم

ت را روژه‌یلم ، دیده ته‌ڕ مه‌که

خه‌ت وه خه‌ت خوه‌نیم، نامه‌ی ئه‌سره‌یلد

بی م نه وه‌ی و، نه‌ چه‌مه‌ر مه‌که

حه‌والد پرسیم ، وه‌تن بیماری

له شوونم سیه ، ت له‌وه‌ر مه‌که

م سه‌رگه‌ردانم ، له وینه‌ی که‌پوو

ت ئاڵه‌م گشتی، باخه‌وه‌ر مه‌که

جووانی بار کرد، زه‌وقم حه‌راج بوى

ت فکر باخ بی سه‌مه‌ر مه‌که

یه منم گمم، له‌ناو بی که‌سی

یه منم ، منم، ت باوه‌ڕ مه‌که

جه‌لال کووهی