2017-07-10 15:44:00

عۆمرێکه هامه هووڵت فکر و خیاڵمی تۆ

تەنیا هەواڵپرسێ هاڵ و هەواڵمی تۆ

بێ تۆ وەهار و تاوسان پائیزه وه‌ی خیاڵه

هەر دڵخوەشی هەر ڕووژ و هەر مانگ و ساڵمی تۆ

ئێمشەو دواره ساتێگ بەو سەر بکیشه ماڵم

نویر چراخ تار و کەم نویری ماڵمی تۆ

بەو سەر بکیشه ماڵ ئێ شائر خراوه

تەنیا هەواڵپرسێ هاڵ و هەواڵمی تۆ

بیلا باڵ بگرم تەک بیەمه ساێ باڵات

بیلا ک باڵ بگرم قوەتی باڵمی تۆ

کاشکێ دواره ساتێ میوان ماڵ من بوید

ئومرێکه هامه هووڵت فێکر وخیاڵمی تۆ

زەینەب ئەکبەری  

FaceIraq
}