2017-03-26 18:47:00

بچه‌کن گریه‌ ده‌ گیست ک رۊ  شه‌و سیه‌ بوو

ده‌ ژه‌نوو گریه‌ بیه‌ گیست ک بووشکێ گول سوو

م نه‌ دی ئال مناسم ، نه‌ خه‌ت که‌س بخوه‌نم

برشن ده‌وو تیه‌له‌ ساقی ، ده‌ ژه‌نوو هه‌م ده‌ ژه‌نوو

من و تو رووژ و شه‌ویمن ، هه‌ دو نامیم ده‌ لاێ یه‌ک

نه‌ تو زانی ، نه‌ م زانم ، م وه‌ کوو چم ، تو وه‌ کوو

یه‌ م تامازروو باخ و به‌ر قامه‌ت  تو

به‌ر باخت ره‌سیه‌ هێشتیه‌سه‌ێ دی وه‌ چه‌ بوو

نه‌ره‌سیم و ره‌سنِ ئابروو دانام ده‌ په‌ێت

بره‌سن وه‌م ، کیه‌ ئه‌لگه‌ردن  ئی ئاوه‌ وه‌ جوو

م ده‌ هه‌رچگ ده‌ تو رۊ خه‌م تو هه‌ " نه‌" ها ده‌ ده‌مت

تو هه‌ یه‌ێ جا دلمان خوه‌ش بکه‌ بۊش " ئا" کوره‌ دوو

تو نه‌ قه‌ولت ، نه‌ قه‌رارت ، به‌سه‌ کافر به‌سه‌ دی

وه‌ ده‌ پاروو وه‌ ده‌ پێرار ، یه‌ ئمروژ و یه‌ سوو

یه‌سه‌ ساقی خوم ته‌کیا ، یه‌سه‌ خوه‌ر سا خسه‌ ده‌یشت

یه‌سه‌ خه‌م هه‌م دیه‌مه‌و ، سال ده‌نوو ، مال ده‌نوو

نه‌ وه‌ هاته‌ ، نه‌ نه‌هاته‌ ، تو نه‌ هاتۊت و نه‌ چۊت

یه‌ شه‌وارو خسه‌مه‌و شوون خێالت وه‌ مه‌چوو ... مه‌چوو ... مه‌چوو

نورمراد رضایی

FaceIraq
}