2019-05-07 00:00:56

بایه‌د وه سه‌رم چه‌تر ت بوو تا م  بووم

ئه‌ر چه‌تر ت بوو کوچک بواری هه خووم

ئه‌و روو ده خه‌مه‌ت ئه‌ور خه‌لیسی واریم

له‌پ دا چه‌م گرده لان ده وه‌یشت ئه نووم

حبیب الله بخشوده