2015-11-11 18:46:46
            

كارێ كـــــه‌ن كــــوڕه‌یل، زۊتر وشــک هـــه‌ڵاێ

چــونكــــــه‌ گشت زانیـــــم هـــــه‌زار بـــوو گه‌ن          

هێـــز گــــــــرێ لــــه‌ ئاو نــاو چـــاڵاو مــــــــــه‌‌ن

ئه‌وغـــــــــه‌ مه‌ل پێــــــس لــــه‌ ناوێ ژیێــــــه‌ێ            

جـــــــــی وه‌ بـــــوڵبــــــوڵ و پـه‌پـــــووله‌ نیێه‌ێ

منێگ دۊنـــــــــی هام له‌ئێــــــــره‌ گـــــــــــوڵـــــــم          

چـــــــۊ نــــــژی زوڵ گــــــه‌ردێیان نیـــــه‌كـــوڵـــم

كه‌ێ م دڵخوه‌ش بووم وه‌ ترۊسكه‌ێ شه‌م        

له‌ شـــــوون خــوه‌ر گـــــــه‌ردم دابگرێ ئاڵـــــه‌م

چــــــوه‌ بــــكه‌م ئه‌ێ هاوار گیروده‌ێ دامــــم          

پــه‌ڕو باڵ بـه‌سیــــــاێ ئــه‌فــــــكار خــامـــــــــم

پـــــه‌تێــــگ نــــادیــــار نـــانـــــــه‌ســــه‌ لـــــه پــــام          

كـــــــه‌ێ بوودن زۊتــــر لـــه‌ ئێــــــره‌ بـــــووام

بــــزانیــن هــــه‌ر كه‌‌س بووسێدن لـه‌ ئیـره‌          

یا چـــۊ م بێ ئه‌قل یـا لـه‌ گیــــان سێـــــــره

ئەلامراێ جەباریان

FaceIraq
}