شيعر
ئه‌زیزم

ئه‌زیزم


 هساره ی ئاسمانیلی ئه‌زیزم

له هووز که‌شکه‌شانه‌یلی ئه‌زیزم

توای بیوشم خوه‌م و خود چیو چوه مینیم؟!

م چیو مه‌جنون ت چیو له‌یلی ئه‌زیزم

حامد شه‌بابی