دايه

شفق نيوز

هاوار   ده سمه      داواند          بڕه‌س وه دادم زوی به‌و

ئاگر   چی   له   ده‌روينم           كافر قه ت وه حاڵم نه‌و

 

دايه    ئه سر     چه‌وه‌يلم           سافه   چوی   ئاو  ئه ڵوه‌ن

بی ده‌ربه‌سی تيه‌يگه خوار          ته‌ڕ كرد گونا و  گه‌رده‌ن

ده‌ينم  وه مل    رووژگار           ده‌ينم وه مل به‌خت گه‌ن

هه‌ناسه‌ی سه‌رد و بی نز           له ناو ئاڵه‌م  بويمه  په‌ن

 

دايه     را چه     نيه‌زانی            وه‌ی ده‌رده ليم  قوميايه

رێ راس له‌ليم وڵ بويه              مه‌گه‌ر ده‌س ليم وه‌شيايه

خودا وه حه ق   بناسن               بوو    كز و  بوو  سزيايه

هه‌ی ئاو وه ده‌سه‌يل فه‌رياد     ئاگر   له    ناو   دڵ   مايه

 

دايه  خوه‌زه‌و له ئه‌زه‌ل             نه‌هاتامه  ئی    دونيا

چه‌يگه   هاته     ريوارم             يه چوی سه‌ر له‌ليم شيويا

ده‌روه‌ده‌ر   شاره‌يلم              له  غه‌ريبی و     ته نيا

شكرانه‌م وه‌فابی حه ق            ئه را    ئی   جاره  نويسيا

 

دايه     بوومه    قورباند                نزويله‌ی وه لای   خودا

دوئای خه‌یريگ رام بكه                له هاوماڵ   نه‌وم  جودا

به‌سه دی سه‌رگه‌ردانی                  به‌سه دی  جه‌ور و  فيدا

تاكه‌ی دوير له ياران  بووم            خوسه ئه‌مرم له ده‌س دا

 

دايه   قه‌سه‌م وه ئيمام                 وه هه‌رچی  شيه‌خ و   پيره

ساتيگ له ناو كه‌س خوه‌م           تيه‌رزى گشت خوه‌شی ئيره

گيانم له‌ی دوير  وڵاته‌و             رووحم    له‌وره     ئه سيره

ماوای    من    كوردسانه             ناو   خاكى   گه‌رمه‌سيره